piątek, 26 października 2012

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza.

Propozycje do prac nad projektem zmian w Statucie miasta Chojnice, Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność, omówiono między innymi w dniu 29 lutego 2012 roku podczas otwartej debaty, którą PChS zorganizował w ratuszu. Wniosek w tej sprawie przesłany do organu stanowiącego jakim jest Rada Miejska nie został do dzisiaj rozpatrzony przez ten organ. Wpłynął do ratusza 23 stycznia 2012 roku.

Zachęcam do przemyśleń czy nie warto było takich zapisów wdrożyć w życie:


Procedura w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców Chojnic z inicjatywą podjęcia przez Radę Miejską miasta Chojnice uchwały, stanowiska lub opinii.

1. Mieszkańcy miasta Chojnice, mogą występować z inicjatywą podjęcia uchwały, stanowiska lub opinii przez Radę miasta Chojnice.

2. W celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały, stanowiska lub opinii przez Radę miasta Chojnice, grupa 3 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Gminy Miejskiej Chojnice tworzy komitet inicjatywny.

3. Do zadań komitetu należy:
a) przygotowanie projektu uchwały, stanowiska lub opinii;
b) przygotowanie uzasadnienia do projektu uchwały, stanowiska lub opinii;
c) zbieranie na listę, jako załącznika, do projektu uchwały, stanowiska lub opinii co najmniej 40 podpisów od osób mających prawo wybierania do rady gminy Chojnice. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL i własnoręczne podpisy osób popierających inicjatywę;
d) wnoszenia projektu uchwały, stanowiska lub opinii do Przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Chojnice.
e) wyznaczenia ze swego grona pełnomocnika reprezentującego wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały, stanowiska lub opinii na posiedzeniach komisji i sesji Rady.

4. Komitet przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chojnice następujące dokumenty:
a) projekt uchwały, stanowiska lub opinii;
b) uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiska lub opinii;
c) listę osób popierających inicjatywę;
d) oświadczenie członków.

5. Przewodniczący Rady Miejskiej w przypadku nie złożenia przez komitet wymaganych dokumentów lub w przypadku braku wymaganej ilości podpisów, wzywa pełnomocnika do usunięcia braków w terminie 14 dni.

6. W przypadku nie usunięcia braków projekt uchwały, stanowiska lub opinii zostanie oddalony.

7. W przypadku złożenia kompletu dokumentów wraz z odpowiednią ilością podpisów Przewodniczący Rady nadaje niezwłocznie bieg projektowi uchwały, stanowiska lub opinii.

8. Rada Miejska ma dwa miesiące na przyjęcie lub odrzucenie projektu uchwały, stanowiska lub opinii.

9. Rada może przyjąć projekt z poprawkami wyłącznie za zgodą pełnomocnika wnioskodawców.

10. Pełnomocnik wnioskodawców może w każdej chwili wycofać projekt uchwały, stanowiska lub opinii, jednak nie później niż do czasu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego obrad sesji Rady Miejskiej.

 11. Osoby podpisujące się pod projektem uchwały, stanowiska lub opinii, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu uchwały, stanowiska lub opinii.

12. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć uchwał, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów do wniesienia projektu uchwały.

Pisali o tym między innymi tu:
Gazeta Pomorska

Najnowsze:
Gazeta Pomorska 
chojnice24 
 

Przy okazji proszę zapoznać się z opinią czy Rada Miejska ma obowiązek wniosek rozpatrzyć.
Podaję link: zajrzyj tu


.